Deklaracja dostępności serwisu Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Stolarski, adres poczty elektronicznej sekretariat@zdm.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-888-40-90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

Adres organu odwoławczego: ul. Skowieszyńska 51

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@zdm.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81-888-40-90

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zlokalizowany jest przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach w budynku , w którym znajduje się siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie".

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15, a we wtorki w godzinach 7:15-17:00.

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a, ani oznaczeń kontrasowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Aplikacja dla mieszkańców - Puławoaktywni, która służy do zgłaszania problemów i usterek w mieście.

aplikacja działa na systemach: Android iOS.

pobierz aplikację Puławoaktywni na platformę Android ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bitsa.lupe2.pulawy&pli=1

pobierz aplikację Puławoaktywni  na platformę iOS  ze sklepu App Store https://apps.apple.com/pl/app/pu%C5%82awoaktywni/id1596733382?l=pl#?platform=iphone 

Udogodnienia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z Zarządem Dróg Miejskich w Puławach:

telefoniczny pod numerem telefonu: 81 888 40 90

mailowy: sekretariat@zdm.pulawy.pl

listowny na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

poprzez ePUAP na adres skrytki: /zdmpulawy/SkrytkaESP

Powrót na początek strony