Planowane wycinki drzew z terenu miasta Puławy - lipiec/sierpień 2023 r.

WIDOK NA DRZEWO.jpg

Planowane wycinki z terenu miasta  - lipiec/sierpień  2023 r.

W najbliższym czasie  zaplanowano wycinkę 13 szt.  drzew z terenu pasów drogowych dróg gminnych w obrębie Miasta Puławy, 5 szt. z  dróg gruntowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz  16 szt. z terenu parków i skwerów. 

Zdecydowana większość to drzewa obumarłe lub zamierające w stopniu nie rokującym szans na dalszą wegetację, a pozostałe  to drzewa  pozostające  w złym stanie zachowania powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia lub ruchu drogowego. W odniesieniu do wszystkich drzew wyczerpano możliwości poprawy stanu poprzez zabiegi arborystyczne.

Decyzję o zakwalifikowaniu drzewa do usunięcia podjęto po przeprowadzonych wiosną br. roku  na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach  specjalistycznych przeglądach drzewostanu na terenie Puław oraz po wykonaniu specjalistycznych badań arborystycznych. 

Każde z poniżej wymienionych drzew poddane było również oględzinom przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich.  Na wycinkę drzew uzyskaliśmy zezwolenie Starostwa Powiatowego w Puławach; część drzew nie wymagała zezwolenia na podstawie art. 83f ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody ( Dz.U2022.916). Ponadto zaplanowano frezowanie karp po wyciętych drzewach. Lokalizację  drzew planowanych do wycinki oraz opis  ich stanu zachowania i powodów wycinki podano poniżej.

Każde drzewo kontrolowane  było również pod kątem obecności organizmów chronionych, w tym ptaków. Zarząd Dróg Miejskich jako administrator wielu terenów publicznych  co roku zleca wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta  tj. ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego.  

Czynimy wszystko aby  każda wycinka drzewa w mieście poprzedzona była rzetelną analizą sytuacji, oceną zasadności  usunięcia drzewa  i rozważeniem  możliwości rekompensaty takiego działania. Zadaniem władz miasta  w zakresie ochrony przyrody jest bowiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, przy całej staranności o zachowanie istniejących wartości przyrodniczych. W stosunku do drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia konieczne jest podjęcie działań zabezpieczających, w ostateczności  poprzez ich usunięcie.

Pozyskane drewno z wycinki zostanie wycenione i wartość ta zasili konto Miasta Puławy.

Standardowo w  zamian za  usunięte drzewa wykonywane są  nasadzenia zastępcze, często orzekane lub zalecane w decyzjach administracyjnych.

 

Wykaz drzew do wycinki  i  karp do frezowania w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony