Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych:

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Puławach (ZDM)
 z siedzibą przy ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce  możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 63 09 lub adresem e-mail: rodo@cuwpulawy.pl

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. a) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,
  2. b) realizacji zawartych umów,
  3. c) w pozostałych wypadkach Państwa dane są przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  1. a) organy władzy publicznej
  2. b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych
    w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  3. c) inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZDM.

6) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w sytuacji gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; na podstawie zgody wyrażone przez tą osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,z obowiązującym prawem.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11) Państwa dane mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane.

12) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

13) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony